От България с любов: сугестология и сугестопедия

Развитие на детето

Предмет на Сугестологията са сугестията (внушението) и десугестията (освобождаването), които помагат да се разкрият потенциалните възможности на личността. Основното й приложение е в педагогиката, известна като Сугестопедия, Десугестопедия, Резервопедия или Десугестивно обучение.

Проф. д-р Георги Кирилов Лозанов  е български учен, психиатър, невролог, психолог и педагог, създател на Сугестологията, Сугестопедията и интегралната психотерапия. От средата на 50-те години на ХХ век  той започва да търси безопасни пътища за разкриване на скритите резерви на човешкия мозък. На основата на своите експериментални опити и теоретични проучвания слага началото на науката сугестология, която има за свой предмет един нов тип сугестия. При  този тип общуване се дава възможност на личността да избира, едновременно разсъдъчно и интуитивно, според своята структура и диспозиция измежду широк спектър от комплексни стимули, които сложно се асоциират, сгъстяват, кодират, символизират и усилват. От средата на 60-те години на ХХ век д-р Лозанов започва експериментирането и разработването на сугестопедията, която се  базира на теорията за внушението.

Какво е сугестопедия?

Идеята, която лежи в основата на сугестопедията е свързана с изследванията на доктор Георги Лозанов върху неизползваните възможности на човешката личност и безопасното достигане до тях. Като определение за безопасно можем да дадем комуникация, която не нарушава свободната воля и избор на личността. С всички средства се стимулира спонтанната изява на участниците в комуникацията. В основата на сугестопедията е заложено внушението, което цели освобождаване от предишни или предпазване от психотравми, които спират или биха могли да спрат пълноценното израстване на личността до развиване на своите способности.

Сугестопедията e оригинална система за ефикасно усвояване на знания:

 – по позитивен и спонтанен начин

 – без стрес, напрежение или умора

 – чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация

 – с помощта на изкуството

Сугестопедиятасе основава на 7 основни принципа, които проф. д-р Лозанов нарича закони:

Първи закон: Любов

Нищо хубаво на този свят не е постигнато без любов. Любовта е и важно условие за достигане до резервите на психиката. Любовта създава спокойствие, доверие и допринася за престижа на учителя в очите на учещите се и така отваря пътищата към разкриване на психичните резерви  на личността.При условия на положителни емоции, творческата интелектуална дейност и глобализираният учебен процес се отличават с липса на умора. Принципът на радост и концентративно спокойствие се прилага чрез система от игри и смях, чрез нагледните материали, които са не толкова илюстративни, колкото стимулиращи по характер, както и чрез цялостната организация на учебния процес.

Свобода

Когато има Любов, има и Свобода.Свободата дава възможност на учещия се да се вслуша във вътрешния си глас и да избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти на процеса на обучение. Свободата не се диктува от учителя, тя е спонтанно чувство у учещия се. Това е усещане,  че те не се подчиняват на една методика, а са свободни да се включват с радост като дават израз на своите личностни черти.

Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва

Нагласата на учителя, че се случва нещо необикновено и вярата му в изключителните способности на учащите резонират в тях и водят до отключване на резервния им потенциал.Състоянието на увереност, че нещо необикновено се случва, води до състояние на вдъхновение у учителя. Очакванията на учителя се отнасят както към неговите/нейните собствени способности да активира резервите на учащите, така и към способностите на курсистите да учат на резервно ниво. Тези очаквания се усещат от курсистите чрез периферните перцепции и подсъзнателните сигнали, които се излъчват от гласа, изражението на лицето и цялото не словесно поведение на учителя.

Многократно увеличен учебен материал

Материалът при работа чрез Сугестопедия е задължително неколкократно увеличен спрямо този, използван в традиционните методики.

Методиката има психотерапевтичен, психопрофилактичен, психохигиенен и възпитателен ефект.

Принципът: Цяло – Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото

Когато се преподава новият материал по всички предмети, не бива да има разделение между елемента и цялото. Елементите не бива да се преподават и изучават изолирано.

Златната пропорция

В Сугестопедията златната пропорция е на първо място при определяне на времетраенето и съотношението на отделните компоненти, което допълнително подпомага процеса на разкриване на резервите на учащите се.

Приложение на Класическото изкуство и Естетиката

Класическото изкуство и естетиката се използват в сугестопедията като особено ефективни медиатори. Сугестопедичното изкуство създава условия за състояния на оптимална психорелаксация и хармония, които помагат да се създаде състояние на спонтанно повишена възприемчивост и да се стимулира способността да се разкрият психичните резерви в приятна атмосфера. То помага да се достигне до състояние на вдъхновение и да се отклони вниманието от „болното място”, където има страх, свързан с ученето.

Учебният процес

Здравето на участниците е изключително важно – ученето е без умора, напрежение и тревожност. Преподаването е неизчерпаем извор на творческа енергия и обмен на мисли.Няма ограничения нито във възрастта, нито в пола, нито в произхода или предварителното обучение за разкриване и използване на скритите възможности на човешката личност.Характерни за сугестопедията са мекото, деликатно поведение на преподавателя, достоверност на източника на информация, периферни възприятия, двуплановост и многоканалност в предоставяне на информацията, създаване на необходима нагласа към необикновеността на участниците в комуникацията, представяне на много голям материал за усвояване, хармонизирането на отношенията в групата, съгласуване с природните закони за ритъм, положителната и красива атмосфера, нови имена и биографии, песни, смях.