Каква е разликата между психолог, психиатър и психотерапевт?

Психология на личността

Психологът е специалист с академична специалност „Психология“. Изследва и диагностицира различни поведенчески и личностни характеристики, провежда психологическо консултиране на хора в риск или с актуална проблематика.

Психиатърът е лекaр, който е специализирал психиатрия. Той познава добре човешката анатомия и психопатология. Диагностицира болестните промени във възприятието, мисленето, емоциите, паметта, вниманието и поведението. Извършва профилактика и експертиза на психични заболявания. Лекува чрез лекарствени препарати и съобразно болестната картина.

Психотерапевтът може да е психолог или лекар, но при всички случаи е минал дълъг процес на обучение, лична терапия и работа под супервизия.

Психотерапията е начин за разбиране на човешкото поведение чрез терапевтично взаимодействие, придобиване на нов житейски опит и справяне с конфликтни ситуации. Това е процес на споделяне, осъзнаване и приемане на чувствата и ситуацията, която тревожи човека. Помага на клиента да разбере как неговите чувства и мисли засягат начина му на действие, реакции и свързване с другите хора.

Самопознанието е важен фактор за промяна на нагласите и поведението, и интегриране на всички части от личността. Това е своеобразно пътуване към себе си, в което човек достига до истини, които по една или друга причина не е искал да разбере и признае. Ако този път бъде извървян в условията на подкрепа и професионален анализ, води до промяна и удовлетворение. Разбира се, това зависи в голяма степен от желанието на клиента да работи върху себе си и да разшири своите лимити.

Подходът винаги е индивидуален. Продължителността на терапията зависи от мотивацията, ресурса за справяне на клиента и неговото състояние.

Кратките психотерапии са ограничени във времето и се провеждат в рамките на няколко сесии. Целта е справяне с конкретен проблем и се работи по заявка на клиента.

Дългосрочните терапии нямат времева рамка, тъй като там акцента се поставя върху личностното развитие. Цели се по-дълбоко разбиране на поведението и мотивацията, как те са се оформили като такива, за какво са помагали, какви психологически затруднения предизвикват сега и какви варианти за промяна биха могли да се изградят в процеса на психотерапия.